Договір купівлі-продажу будівельних матеріалів. Зразки договорів

05.07.2016

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ №_______

«__»________ 20__ р.

_______________________________________________, іменуємо__ надалі «Продавець», в особі ____________________________________, діючого на підставі _____________________, з одного боку, і _______________________________________________, іменуємо__ надалі «Покупець», в особі ____________________________________, діючого на підставі _____________________, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продає, а покупець купує будівельні матеріали в асортименті та за цінами, вказаними у додатку №. 1 до даного договору.

2. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Сума цього договору становить ___________________________ рублів.

2.2. Всі розрахунки між сторонами здійснюються тільки за готівковий розрахунок.

2.3. Розрахунки виробляються з ___% передоплатою товару Покупцем шляхом внесення суми договору в касу Продавця протягом _______ днів з моменту підписання цього договору.

2.3. Продавець видає Покупцеві довідку (корінець прибуткового ордера) або інший документ про оплату товару після внесення останніх суми договору в касу Продавця.

3. ТЕРМІН ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРУ

3.1.Договір набирає чинності з моменту його підписання.

3.2.Продавець поставляє Покупцю будівельні матеріали, зазначені в додатку № 1 до цього договору, протягом ____ днів з дня оплати Покупцем товару.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання й за неналежне виконання цього договору згідно з чинним законодавством та цим договором.

4.2. За прострочення поставки будівельних матеріалів, зазначених в додатку № 1 до цього договору, Продавець сплачує Покупцю штраф в розмірі _____% від суми договору та пеню у розмірі _____% від суми договору за кожен день прострочення.

4.3. При непостачанні будівельних матеріалів, зазначених в додатку №1 до цього договору, Продавець повертає Покупцю суму договору і сплачує штраф у розмірі ___% річних від суми договору та штрафні санкції передбачені п. 4.2. цього договору.

4.4. За прострочення платежу Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі _____% від суми договору та пеню у розмірі _____% від суми договору за кожен день прострочення.

4.5. При постачанні неякісних будівельних матеріалів Покупець має право вимагати _______________________________________________________________________________

відповідне зменшення ціни, усунення недоліків товару, безоплатне відшкодування витрат на усунення недоліків

впродовж ________________________________.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від часткового або повного невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які учасник не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйки, урядові постанови або розпорядження державних органів.

5.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана негайно інформувати іншу сторону про настання таких обставин у письмовій формі, причому на вимогу другого боку повинен бути представлений засвідчує документ. Інформація повинна містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на виконання стороною своїх зобов’язань за цим Договором і на термін виконання зобов’язань.

5.3. Сторона, яка не може через обставини непереборної сили виконати зобов’язання за цим Договором, докладе з урахуванням положень Договору усіх зусиль до того, щоб якомога швидше компенсувати наслідки невиконання зобов’язань.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного договору, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

6.2.У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони передають їх на розгляд до арбітражного суду. У всьому іншому, що не обумовлено в цьому договорі, сторони керуються чинним законодавством РФ. Справжній договір складено у двох примірниках, по одному для кожної сторони і має однакову юридичну силу.

7. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець

___________________________________________

___________________________________________

Короткий опис статті: купівля будівельних матеріалів

Джерело: Договір купівлі-продажу будівельних матеріалів / Зразки договорів

Також ви можете прочитати