Інформація ***КОРЕКТ-ПАРКЕТ *** Монтаж на паркет, монтаж на первази, паркет, ламінат, редені, пренареждане, лакиране, циклене на паркет і дюшеме.

15.07.2016

* ЗАМАЗКА — за поставяне на паркет е необхідна рівна і добре изсъхнала замазка. З това се постига по-ласкаво якість на повърхността, устойчивост на наредения паркет і дълготрайност при експлоатация. Най-добро е замазката та бъде гладка без камъчета, които та се отронват при експлоатация і так се получава єдно характерно хрупане при ходене върху паркету. Ако влажността на поду е по-висока, са възможни деформації або надуване на паркету. Рядко, але з голям успіх се ползват запечатващи грундове, които правлять невъзможно отделената від замазката волога та се поеме від паркету, така че може так го имате в предвид при приміщення в ново строителство і пресні замазки.

* Редені без лепене — при извършвания монтаж се разчита на стегнатостта на сглобката на самія паркет і заклинване на паркету в стените на помещението. Препоръчваме і нанасяне на монтажна пяна між стените паркету і за так може при напрежение те та се поеме від нея. Това редені се препоръчва за приміщення з постійним влажност на въздуха (30-60%) і монолитни стіни. При по-ниска влажност паркетът се разсъхва і се отварят фуги, а при по-висока се подува така, че е добрі та слідкуйте този параметър. Най-елементарно е так сі купіть часовник з вологомір, а самата волога се поддържа в оптимални стойности като се отопляват помещенията і в същото часу се прави всекидневно проветряване поне по дві години на день.

*Редені з лепене за пода – при това редені се препоръчва замаз до ата та е гладка і рівна, без порі, за так може да се осъществи ласкаво залепване. Добре е да се използват ліпила, които не са на водна основа, за так не се повишава влажността на паркету і так не се деформира. Разходът на ліпило е між 2 і 3 кг на кв. метър. Това е най-надеждният метод за монтаж на паркет. За нього се избягва скърцане і търпи леко наводняване.

* Редені з лепене нут перо — лепилото се поставя між паркетините. П ри това редені се получава една цяла плоскост на наредения паркет, а відхили покрай стените се лишаючи разстояние 1-1.5 див. за обиране на разширенията на паркету при повишаване на влажността в помещението. Изисква се подът та бъде дорівнює. Не се препоръчва за редені на старий паркет і на нов, ако е з висока влажност, поради това чє лепилото не издържа на деформациите на паркету.

*ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА ПАРКЕТ — извършва се за один від гореизброените методи със старий паркет. За да се отримай якісно пренареждане е задължително та се залепи паркету за поду,у противний випадок е възможно віче изкривения спрямо поду паркет та не прилепне така добре при неизбежното разместване на паркетините при пренареждането. Ще се збільшувала мърдането і ще бъде невъзможно якісно фугиране.

*ЦИКЛЕНЕ НА ПАРКЕТ — осъществява рє з машини з абразиву елемент шкурка като се преминава від — груба към — фіна до постигане на желаната гладкост і отстраняване на замърсяванията від паркету. Извършва рє з възможност за дължина на настилката (паркет або дюшеме) така се постига по-добра гладкост на повърхността і нежеланите дефекти від преминаване на машината за нерів під са минимални; препоръчва се последно шлайфане з дискова машина.

*ШЛАЙФАНЕ З ДИСКОВА МАШИНА — осъществява рє з еднодискова машина. Представлява допълнителна обробка слід цикленето з барабанна машина за постигане на еднородна повърхност і изчистване на дефектите від предходни обробки.

*ПРИТЯГАНЕ НА ПАРКЕТ — извършва се причукване на паркету по редове към дві від стените на помещението; може да се извършва саме при незалепен і незакован паркет, випадки когато іма хоризонтално рух на елементите на паркету і фугите са щодо чисть від отпадъци.

*ОПУСКАНЕ НА ПАРКЕТ — извършва се случаите, когато в наслідок на повінь або повишаване на атмосферната влажност се збільшувала напрежението між паркету і стените, при което паркету се подува. Честі са случаите, когато хората изчакват паркету та спадне сам і в наслідок на загубата на тимчасо се получава изкривяване на отделните паркетини. При това се накладати штра подмяната їм з нови. При подуване на паркету на повече від 5 см. від поду, се обърнете към спеціаліст або самі извадете редове від дві взаємно перпендикулярни стені докато паркетът спадне на земята. Тези дії се предприемат най-късно 5 дні слід подуването. Необхідно е при затоплений паркет та се изчака 30-40 дні кількома тієї да се нареди отново. Понеже паркетът се е деформирал, за да се отримай якісно изпълнение е необхідно тієї да се залепи і після да се изцикли, фугира і лакира.

*ФУГИРАНЕ НА ПАРКЕТ — извършва се саме на нерухомий паркет з ліпило за фугиране (сірка або резипласт) като се забърква з фіні трици від дървото, което се фугира, така се получава максимално близька фуга за цвят със самія паркет; фугирането се извършва кількома финото шлайфане на паркету.

*БАЙЦВАНЕ НА ПАРКЕТ — представлява оцветяване на паркету; обикновено се извършва кількома лакиране на самія паркет, може да се извърши з валяче або пістолет — във втория випадок е по-якісно, але разхода на оцветител е за голям і стените не трябва да са боядисани предварително. Байцването може так стані і через поставяне на оцветителя в самія лак,ако оцветителят е съвместим з лаку.

* МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ — обикновено се монтират з піроні за пода під ъгъл 45 градуси спрямо паркету, може да се извърши і з винтове за поду або стената або на клипси за стената. При монтаж на масивни первази е важливо стените так са прави .

*ЛАКИРАНЕ — извършва рє з италиански лакове або один з-ізбор на клієнта. Лаковете запазват кольору на самото дърво, ті са безцветни і биват гланц,сатен і мат.

При което повърхността варира від лъскава з блясък і обратното без блясък. Лакът се нанася мінімум дві ръце,але тогава качеството, което се получава, не е добро і не є рівномірно, затова се препоръчва три ,чотири шари лак.

Важливо е да се знае ,че нанасянето на всеки следващ шар ставу слід пълното изсъхване на предходния, а кількома нанасяне на остання шар обикновено се извършва пришлайфане на поду за постигане на по-висока гладкост і здравина. Понякога кількома лаку се нанася і грунд, който импрегнира дървото в дълбочина, іма също така і препарати за захист на дървото від шкідники, които също се нанасят кількома лаку.

*ПОЛИРАНЕ — извършва се слід пълното изсъхване на лаку за повишаване гладкостта на покритието і защитата го від износване.Извършва рє з дискова машина і препарати.

* ОГЛЕД — извършва се случаите, когато клиентът не може так визнач сам дали неговият паркет се нуждае від пренареждане

При огледа може да се изготви оферта з най-голяма точност за услугите, від които се нуждае съответният паркет. Огледът се заплаща 10 лв които се приспадат ако се поеме поръчката.

3. Доставка паркет — природний і ламиниран

Естествен паркет

П ри бажання від Ваша країна може так ві доставимо паркет від бук, дъб, ясний і горіх като цінуєте са в залежності від качеството на паркету, размерите му і видът на дървесината. Изработваме і паркет з поръчка на клієнта.

Короткий опис статті: паркет

Джерело: Інформація ***КОРЕКТ-ПАРКЕТ *** Монтаж на паркет, монтаж на первази, паркет, ламінат, редені, пренареждане, лакиране, циклене на паркет і дюшеме.

Також ви можете прочитати